top of page

Denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā(dzīvojamo telpu īres līgumu grozīšanas kārtība)


2021.gada 01.maijā stājās spēkā jaunais Dzīvojamo telpu īres likums, kura “Pārejas noteikumi” 4.punktā ir noteikts, ka:


Dzīvojamās telpas īres līgumi, kuri noslēgti līdz 2021.gada 30.aprīlim un kuru darbība turpinās pēc šā likuma spēkā stāšanās, izīrētājam un īrniekam vienojoties, ir grozāmi atbilstoši šā likuma 8.panta pirmās daļas noteikumiem ne vēlāk kā līdz 2026.gada 31.decembrim.


Ņemot vērā minēto Pārejas perioda tiesību normu - ir grozāmi dzīvojamās telpas īres noteikumi, saskaņā ar Dzīvojamo telpu īres likums 8.panta pirmās daļas prasībām.


Dzīvojamās telpas īres līgumā ir obligāti iekļaujami šādi noteikumi:

1) lietošanā nododamās dzīvojamās telpas adrese, platība un raksturojums;

2) dzīvojamās telpas īres līguma termiņš;

3) dzīvojamās telpas īres maksas apmērs, tās maksāšanas kārtība un termiņi, īres maksas grozīšanas nosacījumi un kārtība;

4) ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītie pakalpojumi, kurus saņem īrnieks, šo pakalpojumu maksas apmērs, apmaksas kārtība un termiņi;

5) ziņas par kopā ar īrnieku dzīvojamā telpā iemitinātajām personām.

 

Pārejas noteikumu 2.punkts precizē, ka īpašnieku maiņas gadījumā īres līgums, kurš nav ierakstīts zemesgrāmatā ir saistošs līdz 2026.gada 31.decembrim, bet gadījumā, ja noslēgtā dzīvojamās telpas īres līguma termiņš beidzas laikā līdz 2026.gada 31.decembrim, - līdz līgumā noteiktā termiņa beigām.

 

Līdz 2023.gada 31.decembrim pastāvēja ierobežojumi, kas ir noteikti Pārejas noteikumu 7.punktā - Ja izīrētājs un īrnieks, kurš īrē dzīvojamo telpu denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un ir to lietojis līdz īpašuma tiesību atjaunošanai, nevar vienoties par šo pārejas noteikumu 4. vai 5. punktā minēto, strīdu izšķir tiesa un šāda prasība ir ceļama ne ātrāk kā 2023.gada 31.decembrī, bet ne vēlāk kā līdz 2026.gada 31.decembrim.

           

No minētās tiesību normas izriet, ka dzīvojamo telpu īres attiecību sakārtoša ir jāuzsākt ne vēlāk kā līdz 2026.gada 31.decembrim.

 

Papildus informāciju par dzīvojamo telpu īres līgumu grozīšanas kārtību meklēt šeit: https://www.legats.lv/post/ires-maksas-un-ires-liguma-termina-noteiksana

 

Gvido LOŠAKS

Zvērināta advokāta palīgs

tālr. +371 29181817

Rīgā, 2024.gadā

 

40 views0 comments

Nelojāla dalībnieka izslēgšana

Saskaņā ar Civillikuma 2241., 2250 un 2251.pantu dalībniekam ir lojalitātes pienākums pret sabiedrību, kas uzliek pienākumu tam rīkoties kā krietnam un rūpīgam saimniekam.[1] Taču praksē var rasties s

Comments


bottom of page