top of page

Laulāto mantiskās attiecības

(laulāto kopīga un atsevišķa manta, laulības līgums un vienošanās par mantas sadali) Laulības laikā iegūta manta ir laulāto kopīga manta...

Uzņēmuma pāreja

Biznesa darbības ciklā tiek pirkti aktīvi, pārņemti darbinieki un aizņemta konkurentu vieta tirgū. Viens no iespējamajiem veidiem ir...

Naudas piedziņas iespējas

Naudas parāda piedziņas iespējas Kreditoram, izsmeļot parāda ārpustiesas atgūšanas līdzekļus, nekas cits neatliek kā vērsties tiesā par...

Bezmantinieka (bezsaimnieka) manta

Atsevišķos gadījumos nekustamais īpašums var tikt atzīts par bezmantinieka vai bezsaimnieka mantu jeb ar citiem vārdiem sakot nekustamā...

Priekšlīgums un Cerību Pirkuma līgums

Praksē var rasties situācijas, ka puses ir vienojušās par būtiskām līguma sastāvdaļām, bet to galīgai nodibināšanai pastāv faktiski vai...

Pirmpirkuma un izpirkuma tiesības

Pirmpirkuma tiesības Civillikuma 2060.pants paredz, ka ar pirmpirkuma tiesību pārdevējs pielīgst sev priekšrocību pirkt lietu, ja pircējs...

bottom of page